ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 207 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
116/2/21เผยแพร่จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม (ตัวอย่างทางวินัย) ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256430
215/2/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มกราคม 256447
328/1/21มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ94
418/1/21แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข106
518/1/21เผยแพร่ประกาศข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558122
614/1/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน ธันวาคม 2563138
75/1/21เว็บศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)170
814/12/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563239
916/12/20แผนปฏิบัติราชการและการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมารตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564197
1014/12/20รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563197
1114/12/20ชี้แจงการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานระดับ ดีเด่น รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563219
129/12/20รายงานสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (แบบ สขร.1) 191
139/12/20เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564179
148/12/20กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง88
157/12/20โครงสร้างแสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน221
167/12/20เผยแพร่มาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน88
171/12/20การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)187
1818/11/20OP Voice235
1918/11/20IP Voice216
2014/11/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน ตุลาคม 2563235