ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 184 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
114/10/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กันยายน 256328
217/9/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน สิงหาคม 2563140
31/9/20รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 - ส.ค. 2563205
41/9/20รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 - ส.ค. 2563134
527/8/20รับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อขอรับต้นสังกัดโรงพยาบาลน่าน150
624/8/20รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 3-4 พ.ศ. 2563183
724/8/20รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 - 4 ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2563 121
819/8/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 245
919/8/20รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 140
1019/8/20รายงานสรุปผลตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลน่าน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563133
1119/8/20รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโรงพยาบาลน่าน ไตรมาสที่ 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563135
1219/8/20รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 - 4 108
1319/8/20รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 484
1418/8/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กรกฎาคม 256387
1513/8/20มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ123
1623/7/20เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัย ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 173
1715/7/20การประชุมวิชาการเครือข่ายบริการพยาบาล 30 - 31 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน743
1814/7/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มิถุนายน 2563137
1913/7/20นโยบายการประหยัดน้ำและการจัดการน้ำเสียโรงพยาบาลน่าน163
2017/6/20นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital217