เผยแพร่ประกาศข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

เผยแพร่ประกาศข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2021 อ่าน(122) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)